Podpora rozvoje Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP)

Výzkumný cíl v roce 2012 navázal na úkol Výzkum vytváření a implementace integrovaného informačního systému památkové péče řešeného jako součást výzkumného záměru NPÚ MK07503233301 a ukončeného v roce 2011. V roce 2014 byl ukončen z důvodu jiného způsobu financování Integrovaného informačního systému památkové péče NPÚ. Náplní úkolu bylo vytvoření programového upgrade jednotného systému pro ukládání a prezentaci výstupů výzkumné činnosti a rozvoj funkcionalit jeho jednotlivých součástí (MIS, GIS, Tritius, Codebook, ISAD).

2014

Koordinace zpracování specializovaných výstupů výzkumných cílů DKRVO včetně zajištění metodické, odborné a technické pomoci řešitelům těchto dílčích cílů, a to v oblasti tvorby specializovaných map s odborným obsahem a dalších pořizovaných odborných dat pro bezproblémové začlenění těchto dat do IISPP. Zajištění překladu multilinguálního výkladového slovníku HEREIN (European Heritage Network) Thesaurus jako základní předpoklad dalšího vývoje cizojazyčných verzí publikačních výstupů IISPP. Návrh potřebných úprav datových struktur a aplikací IISPP vyplývajících ze specifických požadavků výzkumu v NPÚ. Odborná příprava rukopisu metodiky automatizované pasportizace nemovité a movité části památkového fondu nezbytné pro implementaci aplikace Památkový katalog v rámci IISPP.

2013

K hlavním výzkumným úkolům patří koordinace zpracování specializovaných výstupů výzkumných cílů DKRVO včetně zajištění metodické, odborné a technické pomoci řešitelům těchto dílčích cílů (v oblasti tvorby specializovaných map s odborným obsahem a dalších pořizovaných odborných dat pro bezproblémové začlenění těchto dat do IISPP). Zajištění překladu multilinguálního výkladového slovníku HEREIN (European Heritage Network) Thesaurus jako základní předpoklad dalšího vývoje cizojazyčných verzí publikačních výstupů IISPP. Další zpracování metodiky automatizované pasportizace nemovité a movité části památkového fondu nezbytné pro implementaci aplikace Památkový katalog v rámci IISPP. Odborné zpracování dostupné obrazové dokumentace archeologických nálezů prezentovaných in situ a dokumentace úprav památkových objektů České republiky z hlediska potřeb a požadavků návštěvníků s omezenou schopností pohybu a orientace, její začlenění v digitální podobě do IISPP včetně odborného popisu a přesné prostorové identifikace a publikace jakožto součásti budovaného jednotného informačního systému vědeckovýzkumné činnosti NPÚ.

2012      

Zpracována a zajištěna bude prezentace dosud nezpracovaných výstupů vědeckovýzkumné činnosti v GIS NPÚ, řešených v předchozích letech.

Výsledky

J – Článek v odborném periodiku

JANČO, Milan 2013: Návštěvníci muzeí se speciálními potřebami. Nevidomí, Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 51, 2, 38–51. ISSN 1803-0386.

LAZÁK, Martin 2014: K automatizované pasportizaci památkového fondu v souvislosti s přípravou Památkového katalogu, Zprávy památkové péče 74, 6, 482–489. ISSN 1210-5538.

SYROVÁ, Zuzana – SYROVÝ, Jiří – ŠŤOVÍČKOVÁ, Alena 2014: Oborový informační systém památkové péče v kontextu národních a mezinárodních snah o zajištění interoperability, Zprávy památkové péče 74, 5, 411–416. ISSN 1210-5538.

SYROVÁ, Zuzana – SYROVÝ, Jiří 2014: Zpracování odborných GIS dat v podrobnostech zaměření jednotlivých objektů 1:200–1:25, Zprávy památkové péče 74, 5, 407–410. ISSN 1210-5538.